Hvad er et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløbI Videreuddannelsesregion Nord er et UU-forløb defineret som:

”Et uddannelsesforløb for en læge, som ikke inden for det planlagte forløb er i stand til at opnå de kompetencer, som uddannelsesprogrammet angiver. Årsagen hertil kan ligge både hos den yngre læge og hos uddannelsesstedet”.

Ændret eller uændret uddannelsesaftale

Forskningsprojektet har taget udgangspunkt i ovenstående definition og har beskæftiget sig med to typer af uhensigtsmæssige afvigelser fra det planlagte uddannelsesforløb:

  1. Samme (uændret) uddannelsesaftale: Uddannelsesforløb med problemer, som indebærer afvigelser fra den oprindelige uddannelsesplan, men som håndteres på arbejdspladsen og inden for den oprindeligt fastsatte tidsramme.
  2. Ny (ændret) uddannelsesaftale: Uddannelsesforløb med problemer, hvor uddannelsesmyndigheden involveres, fordi uddannelsesaftalen ændres, fx forlængelser, flytning til anden afdeling, afskedigelse, eller ændring af rækkefølgen af ansættelser.

Håndtering

I notatet  ‘Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord’, kan du læse om Det Regionale Råds anbefalinger vedrørende postgraduate kliniske lektorers ansvar og rolle i forbindelse med uu-forløb. Vær opmærksom på, at andre regioner kan have andre praksisser.

Definition

Projektet

De fleste UU-forløb korrigeres undervejs i samarbejde med uddannelsesstedet.

Det er kun en mindre del af UU-forløb, der kræver mere omfattende foranstaltninger. Uanset udgør UU-forløb en belastning for de involverede parter og kan i alvorlige tilfælde være anledning til smertefulde erfaringer med kompetencesvigt og tillidssvigt for både den pågældende læge, kolleger på uddannelsesstederne og ikke mindst patienter.

I en dansk kontekst er der behov for:

  • at få overblik over omfang og tidsmæssig udstrækning af UU-forløb
  • at forstå identitetsmæssige og uddannelseskulturelle aspekter
  • at kunne forebygge, tidligt identificere og hurtigt afhjælpe

Projektet består derfor tre delprojekter:

  1. Overblik over omfang, adfærd og årsager (spørgeskema, database-studie og fokusgruppeinterviews).
  2. Prægraduat historik (case-kontrol-studie).
  3. Indblik i oplevelser og erfaringer (kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews).

Samlet set danner de tre delprojekter grundlag for at udvikle en nuanceret forståelse af UU-forløb med henblik på at opstille mulige tiltag til hurtig identifikation af og handling på UU-forløb.

Omfang

I alt havde de 120 uddannelsesansvarlige overlæger, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, tilsammen haft kendskab til 2.041 uddannelseslæger i 2012, hvoraf 138 uddannelseslæger blev angivet som værende i uhensigtsmæssige forløb.

Det svarer til 6,8 % af alle uddannelseslæger i 2012 eller cirka 1 ud af 15 uddannelseslæger. Fordelt på antal deltagende afdelinger i spørgeskemaundersøgelsen vil det svare til, at hver afdeling i gennemsnit havde 1,15 uddannelseslæge i et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb i 2012.

Alder og hospitalstyper

Læger i UU-forløb er generelt ældre end baggrundspopulationen, og UU-forløb erkendes ofte sent i uddannelsesforløbet. Det fremgår af undersøgelsen, at uddannelsesansvarlige overlæger ofte har mistanke om, at der er tale om et UU-forløb allerede inden for de første tre måneder efter lægens ansættelse på afdelingen. Resultaterne viser dog også, at interventioner over for UU-forløb alligevel oftest først sker på 3.-4. år af hoveduddannelsen – altså relativt sent i uddannelsesforløbet. Samtidig peger resultaterne på, at sandsynligheden for at et UU-forløb bliver identificeret er større på et universitetshospital end på et regionshospital.

Udenlandsk universitetsuddannelse

Vi kan konstatere, at de læger, der har en udenlandsk universitetsuddannelse, oftere end baggrundspopulationen får uhensigtsmæssigheder i deres uddannelsesforløb. Ca. 39% af læger i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb har en udenlandsk universitetsuddannelse. Når vi ser på spørgeskemaundersøgelsens uddybende kommentarer vedrørende årsager til UU-forløb, peger noget på, at den sproglige barriere kan være en primær årsag til disse ’skæve’ forløb.