Et blended learning undervisningsforløb på tværs af fagområder

Dorte Lindelof – underviser på tandplejeruddannelsen

Ide og behov

 • Der er et behov for at intensivere koblingen mellem tandplejerfagets praksis på klinikken og faget videnskabsteori.
 • Idé om at styrke de studerendes oplevelse af sammenhæng på uddannelsen gennem digital understøttelse for derved at skabe denne klare røde tråd mellem det teoretiske og det praktiske.
 • Der er et ønske om at styrke det studenteraktiverende læringsmiljø, som er med til at understøtte refleksionsniveauet og feedback, samt at få et højere taksonomisk læringsniveau til undervisningen.
 • Afsøge potentialer i at understøtte læring med gennemgribende og målrette brug af educational IT.    

Løsning

 • Der blev skabt et digitalt læringsmiljø og et blended learning-forløb i Blackboard med fokus på studenteraktiverende læring og større interaktion mellem studerende samt undervisere mellem konfrontationstimerne.  
 • De studerende producerede videoer i grupper ude i praksis på klinikkerne med fokus på tandplejers håndelag, herunder klinisk håndvask, taktile øvelser og hjemmetandpleje. Videoer skulle have fokus på både det videnskabsteoretiske samt det klinisk faglige. 
 • I diskussionsfora på Blackboard skulle de studerende på tværs give peer-feedback på hinandens videoer ud fra feedback-kriterier udarbejdet af underviserne i håb om sikre kvaliteten af feed up, feedback og feed forward (læs Hattie & Timperley).
 • Løbende feedback i diskussionsfora fra undervisere med henholdsvis fokus på det videnskabsteoretiske og det klinisk faglige.  
 • Til grupperefleksionsøvelserne i konfrontationstimerne blev der taget udgangspunkt i de producerede videoer og diskussionen de studerende har haft i Blackboard. Det hele blev fulgt op på i plenum.  

Take home messages

 • At medtænke alle fagområder og undervisning for hele modulet skaber bedre alignment og ansporer de studerende til at koble på tværs af fagområder. 
 • Stærkere sammenhæng mellem fagets teori og praksis. Desuden bliver der skabt en bedre videndeling og sammenhængskraft mellem underviserne på tværs af fagene.
 • Diskussionsfora skaber mere interaktion, samarbejde og feedback mellem de studerende og med underviserne.
 • De studenterproducerede videoer og diskussionsfora tilskynder studerende til at reflektere, kommunikere og perspektivere videnskabsteori ind i klinisk praksis, og derved understøtter refleksionen over egen læring (selvreguleret læring) og udviklingen af det abstrakte læringsniveau. 
 • Tydelig formidling af meningen med undervisningsforløbets design og forventningsafstemning vedr. de studerendes bidrag til aktiviteterne i Blackboard. 

Evaluering

 • Udsagn fra de studerende: ”Det har været godt, at vi er blevet inddraget så meget i undervisningen”, ”det har været godt, fordi vi skulle give feedback til hinanden”, ”det var god undervisning, fordi den var varieret – praktiske opgaver, teori og gruppeaktiviteter”, ”det har været godt, at der blev koblet til arbejdet på klinikken”, ”det praktiske hjalp mig til at forstå det teoretiske”, ”det var godt, for jeg forstod, at teori ikke er nok, man skal øve sig og gøre sig erfaringer, det er ok, at man ikke kan det hele før man har øvet sig …”  
 • Udsagn fra Dorte: "De studerende har været engagerede og aktive i undervisningsforløbets forskellige aktiviteter, spørgende, kritiske og deltagende. Vi har haft en god dialog undervejs både om det faglige indhold og om de vanskeligheder, der undervejs er opstået. God kontakt mellem os. Det har været sjovt, vi har været på opdagelse sammen. Yderst positive tilbagemeldinger om mig som underviser, tilrettelæggelsen af undervisningen og kontakten i rummet. Det tolker jeg som udtryk for, at det har været et meningsfuldt forløb for de studerende at deltage i."   
 • Udsagn fra kliniske undervisere: ”Jeg har en oplevelse af, at de studerende har fået et løft ift. at lære det praktisk-kliniske, fx har de fået et mere klart begreb om det modificerede pennegreb, om hvorfor det er vigtigt”, ”Hvordan lærer man at reflektere? Vi kan godt bruge det her til noget i forhold til at støtte de studerende i at reflektere over deres læring."