Eksamenstyper og variation i udprøvning

Kvaliteten af eksamener (udprøvning) afhænger af et sæt almindelige kriterier, som omfatter eksamens validitet, gennemførlighed i praksis, og om de er acceptable for brugerne og aftagerne (studerende, kursusansvarlige, samfundet etc.). Dertil kommer en afvejning af disse kriterier i forhold til omkostningen ved udarbejdelse af eksamen. I praksis er kriterierne indbyrdes afhængige størrelser, og rammerne i det konkrete tilfælde har derfor indflydelse på graden af den kvalitet, som kan opnås.

Validiteten af eksamener er påvirket af mange faktorer, men frem for alt at eksamen i tilstrækkelig grad afspejler kurset som beskrevet i studieordningen og som udmøntet i undervisningen. Eksamen bør være dækkende, så der generelt testes bredest muligt i forhold til emner. Samtidig skal eksamen afspejle målene for viden, færdighed og kompetence. Validiteten af eksamen og dermed kvaliteten af en uddannelses eksamenspraksis er endvidere afhængig af variationen i eksamensspørgsmål fra gang til gang.

 

Matrix for eksamenstyper

Nedenstående matrix anviser generelle principper for variation i eksamener og er baseret på de eksamensformater, som typisk anvendes på Health. Matrixen giver eksempler på, ’hvad der typisk testes’ med de forskellige eksamenstyper (kolonne 3), og behøver derfor ikke at være dækkende i alle eksisterende tilfælde, ligesom der vil være eksamener, der kombinerer flere forskellige eksamenstyper.

Hovedparten af målene for universitetsuddannelser relaterer sig til viden og forståelse af fagenes teori og metode samt omsætning af dette til håndtering af praksisnære problemstillinger.

En stor del af uddannelserne ved Health, f.eks. medicin, odontologi og idræt, indeholder imidlertid også nogle specifikke, praktiske færdigheder relateret til udførelse af kliniske procedurer eller motorisk kunnen, hvor variation af eksamen fra gang til gang derfor må ses i et bredere perspektiv.

Det er værd at bemærke, at i den danske kvalifikationsramme forstås kompetencer som noget, den lærende kan opnå i forbindelse med autentiske, selvoplevede, komplekse, uforudsigelige udviklingsorienterede situationer i studie- og/eller arbejdssammenhænge. Hjemmeopgaver, projektopgaver m.m. med udgangspunkt i sådanne situationer, kan derfor teste kompetence. Kompetence forstås altså ikke som evnen til at håndtere eller styre en ’tænkt’ situation udelukkende på det teoretiske plan.

Eksamens-

type

Beskrivelse

Hvad testes typisk?

Retningslinjer

for genbrug

Essay

Længere skriftlige stedprøver med få større spørgsmål og lange åbne svar.

Viden

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Skriftlig formidling

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold (f.eks. cases eller artikler) skal varieres fra gang til gang.

 

Kort-svar

 

Skriftlige stedprøver med flere (f.eks. >25) mindre spørgsmål og kortere åbne svar (f.eks. 1-50 ord/svar).

Viden

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Skriftlig formidling

Uden hjælpemidler:

Ved opgavebanker med mindst 200 opgaver: Der må højest være 15 % af opgaverne i et eksamenssæt der er sammenfaldende med tidligere eksamenssæt.

Med hjælpemidler:

Alle spørgsmål skal være nye/ikke-genbrug.

Multiple Choice prøve

Skriftlige stedprøver med mange spørgsmål og forud formulerede svarmuligheder.

Viden

 

Evt. teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Uden hjælpemidler:

Ved opgavebanker med mindst 500 opgaver: Der må højest være 15 % af opgaverne i et eksamenssæt der er sammenfaldende med tidligere eksamenssæt.

Med hjælpemidler:

Alle spørgsmål skal være nye/ikke-genbrug.

Hjemmeopgave

Skriftlig opgave med få/flere spørgsmål og længere åbne besvarelser, som udarbejdes hjemme.

Viden

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Skriftlig formidling

 

Evt. Kompetencer

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold (f.eks. cases eller artikler o.l.) skal varieres fra gang til gang.

Spotprøve

Skriftlig eller mundtlig stedprøve med få eller flere spørgsmål til genstande, præparater eller lign.

Viden

Genstande og/eller præparater må genbruges, men skal trækkes som tilfældige stikprøver fra banken af genstande og/eller præparater fra gang til gang.

 

Mundtlig prøve

Teoretisk stedprøve med mundtlig besvarelse af et/flere spørgsmål, der ikke bedømmes uafhængigt.

Viden

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Mundtlig formidling

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold (f.eks. cases eller artikler) skal varieres fra gang til gang.

 

 

Projektopgave

Skriftlig opgave med få/flere opgaver og længere åbne besvarelser, som udarbejdes hjemme.

Viden,

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Skriftlig formidling

 

Kompetencer

 

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold (f.eks. cases eller artikler) skal varieres fra gang til gang.

 

Praktisk prøve

Praktisk stedprøve med få/flere opgaver, der ikke bedømmes uafhængigt af hinanden.

Praktiske færdigheder

 

Mundtlig kommunikation

 

Evt. kompetencer

 

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold/cases skal varieres fra gang til gang.

Long Case

Længere praktisk og/eller klinisk stedprøve i en enkelt case og med en autentisk caseperson/patient.

Viden

 

Kliniske færdigheder

 

Mundtlig kommunikation

 

Kompetencer

Emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold/cases skal varieres fra gang til gang.

OSCE

Praktisk og/eller klinisk stedprøve med flere kortere opgaver (stationer) med f.eks. simulerede casepersoner/patienter, som bedømmes uafhængigt.

Praktiske/kliniske færdigheder

 

Mundtlig kommunikation

Simulationsmaterialet kan være genbrug, men emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold/cases skal varieres fra gang til gang.

Ved opgavebanker med mindst 200 opgaver: Der må højest være 15 % af opgaverne i et eksamenssæt der er sammenfaldende med tidligere eksamenssæt.

Log bog, portfolio

eller lign.

Samling af dokumentation for kompetencer erhvervet i projektforløb, i praktisk undervisning, under klinikophold eller lign.

Praktiske/kliniske færdigheder

 

Skriftlig formidling

 

Kompetencer

Dokumentationen er per definition unik, individuel og kontekstspecifik.

Speciale/

specialeopgave/

bacheloropgave eller lign.

Større/længerevarende skriftlig forskningsopgave, som udarbejdes hjemme.

Viden

 

Teoretiske/metodiske/ redskabs-færdigheder

 

Skriftlig formidling

 

Kompetencer

Genbrug af tidligere brugte emneområder er i orden, men problemformuleringer skal være nye/ikke-genbrug.