Vejledning

Tekstfeedback og peer-feedback *

Formål

Vejledning handler tit om at give feedback på tekster. Dette kan med fordel ske som en kombination af out-of-class peer-feedback og in-class vejledning, hvor vejleder trække generelle pointer frem på tværs af de studerenes opgaver eller studieprodukter, som i udgangspunktet har samme problemstilling, samme format eller samme emne (til forskel fra Klyngevejledning). Når de studerende giver feedback til hinanden styrkes de studerendes viden, og de trænes i at argumentere for deres synspunkter. Ved at modtage feedback fra hinanden får de studerende blik for gode og mindre gode sider af deres opgave.

Forberedelser

Vejleder præsenterer de studerende for en opgave, som de skal give hinanden feedback på, og angiver konkrete kriterier (rubric) eller spørgsmål, som de studerende skal bruge som rettesnor, når de skriver deres opgave, og når de senere hen giver hinanden feedback.

Vejleder sørger for logistikken omkring on-line distribution af opgaverne via PeerGrade eller via Blackboard.

Format

  • De studerende skriver et udkast til opgave og uploader den til f.eks. Blackboard eller Peergrade.
  • Opgaverne distribueres, og de studerende læser de opgaver, de har fået tildelt til feedback.
  • På baggrund af de kriterier, underviseren har opstillet, giver de studerende hinanden skriftlig feedback.
  • De studerende gennemgår den feedback, de har fået, tager stilling til den og diskuterer online med feedbackgiveren.
  • I en efterfølgende holdtime samler underviseren op på de studerendes feedback til hinanden og trækker generelle linjer frem med konkretisering af eksempler. Denne afrunding skal de studerende bruge, når de udarbejder deres næste version af opgaven.

Materialer

Vejlederbrev med beskrivelse af konkrete kriterier samt møde- og procesplan; skemalagte tidspunkter og lokaler til vejledning på holdet.

Pædagogisk fif

Aktiviteten egner sig godt til små skriveopgaver og studieprodukter, hvor underviser giver de studerende den samme opgave og de samme kriterier for feedback.


Klyngevejledning **

Formål

Struktureret vejledning, hvor flere studerende, som skriver på hver sin opgave og har forskellige projekter, mødes med en underviser for at give og modtage feedback på skriftlige oplæg relateret til opgaven eller projektet.

Formålet med denne type aktiviteter er, at når studerende giver feedback til medstuderende anvender de fagets standarder samtidig med at de reflekterer over eget arbejde, da det at formulere en adækvat feedback til medstuderende inden for samme fagfelt understøtter de studerendes læsning af pensum og skærper deres argumentation. Samtidig får de ideer til eget arbejde ved at læse medstuderendes opgaver.

Forberedelser

Vejledningen foregår på skemalagte tidspunkter i på forhånd bookede grupperum eller små undervisningslokaler. Underviseren udarbejder en møde- og procesplan med en beskrivelse af rammerne for klyngevejledningen (tidspunkter, steder, fagligt fokus eller tema) og grupperer de studerende i logiske klynger á 4-6 personer. Man kan mødes 3-4 gange á 2 timer i løbet af et kursus. Underviseren fordeler skrive- og feedbackopgaver blandt de studerende. De studerende uploader deres skriftlige oplæg på Blackboard, så man kan læse hinandens materiale forud for klyngevejledningen.

Format

Eksempel på en 2 timers klyngevejledning med 5 studerende:

  • Underviser har læst alle 5 skriftlige oplæg og giver feedback på alle oplæg
  • Hver studerende læser og giver feedback på 3 andre studerendes skriftlige oplæg; hver studerende får feedback fra 3 andre studerende
  • Hver studerende er observatør/referent når 1 anden studerende får feedback
  • Der afsættes 20 minutter til feedback til hver studerende (ca. 5 minutters feedback fra hver af de fire feedbackgiver, dvs. 3 studerende og 1 underviser).
  • Undervejs faciliterer underviseren klyngevejledningen ved at fordele tiden blandt de studerende og justere eventuelle misforståelser.
  • Der afsættes 20 minutter til underviserens afsluttende opsummering af de pointer, som er kommet frem undervejs.

Materialer

Vejlederbrev med beskrivelse af møde- og procesplan; skemalagte tidspunkter og lokaler.

Pædagogisk fif

Lær de studerende at skrive et følgebrev til det skriftlige oplæg og at bruge gode principper for feedback i selve vejledningen. F.eks. 3K = kærlig, kritisk, og konstruktiv feedback med påpegning af konkrete eksempler i teksten.