Eksamen under corona

Hold dig løbende opdateret på denne side

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side opdateres flere gange ugentligt med de nyeste vejledninger og retningslinjer. Du skal derfor orientere dig her helt frem til den dag, hvor en eksamen afholdes.

Når du sender materiale til censor eller studerende, bør du sende links til denne side i stedet for at vedhæfte filer. Så sikrer du, at vejledningerne automatisk er opdateret.

Den fysiske nedlukning af campus pga. Coronavirus har konsekvenser for afholdelsen af visse eksamener. Da vi ikke kan mødes fysisk, er mange eksamener ændret, så de kan foregå online.

Mundtlig eksamen via Zoom

Brug af Zoom til mundtlige eksamener

På knappen til højre kan du læse den nyeste version af "Guides til Zoom (AU Educate)" ifm. mundtlig eksamen i Zoom.

Du kan også tilmelde dig CESU's Zoom-workshops, hvor du vil lære at håndtere eksamen i Zoom.

Gode råd for undervisere ifm. online eksamen i Zoom

I tilfælde af systemnedbrud

Sådan skal du forholde dig som eksaminator:

  • Hvis der enten under eller før eksamen opstår systemnedbrud, skal den studerende kontakte dig telefonisk. Telefonnummeret findes i digital eksamen under den pågældende prøve.
  • Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.
  • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, skal du afbryde prøven og kontakte den studerende pr. mail for at aftale et nyt prøvetidspunkt. Det nye prøvetidspunkt lægges samme dag efter afslutningen af de planlagte eksamener.
  • Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.
  • Hvis nedbruddet sker, efter at prøven er påbegyndt, skal den studerende trække et nyt eksamensspørgsmål ved den næste udprøvning.
  • Hvis du oplever systemnedbrud, skal du notere det som en del af dine eksamensnoter på en måde, så du kan gengive hændelsesforløbet ved en eventuel senere eksamensklage.
  • Den studerende vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos den studerende eller eksaminator/censor.  Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eller efter eksamen er påbegyndt.

OBS: Systemnedbrud kan også være betydelige forstyrrelser i lyd og billede hos dig selv, censor eller den studerende, som påvirker muligheden for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen.

Det er din opgave som eksaminator at sikre, at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Oplever du betydelige problemer med fx lyd og eller billede i Zoom, skal du løbende vurdere, om prøven kan fortsætte, eller proceduren for nedbrud beskrevet oven for skal sættes i værk.

Regler for online mundtlig eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse at din computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Eksaminator skal sørge for, at den studerende identificerer sig med studiekort, inden prøven går i gang. 

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. Du kan vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam med det formål at sikre:

  • At der ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
  • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet 

Regler for gruppeeksamen 

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC. Eksaminator er ikke ansvarlig for, at universitetets anbefaling efterleves af studerende.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Bliver du bekendt med, at der foretages lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du anmode den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, er det eksaminators ansvar at afbryde prøven uden bedømmelse, og den studerende registreres for et brugt eksamensforsøg.

Ved mistanke om snyd

Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges.

Spørgsmål og svar

Hjælp og support

Health IT Support

health.it@au.dk

Tlf. 87150922

Kontakt Health IT Support, hvis du har udfordringer med det tekniske ved Zoom.

Zoom og CESU

Kontakt CESU, hvis du ønsker sparring på det pædagogiske og didaktiske i forhold til den online eksamen.

 

HE Studier

Kontakt din eksamensadministrator, hvis du har spørgsmål til planlægningen af din eksamen.

Multiple Choice Question (MCQ) eksamen i Blackboard

Brug af MCQ til eksamen

Hvis din MCQ-eksamen afholdes i Blackboard, kan du tilgå eksamen via din kursus-side. Her vil der være en underside specielt til Eksamen, hvor der vil ligge instruktion, support og hjælp samt eksamensopgaven og en evt. prøve-eksamen. Eksamen bliver dog først synlig i minutterne før dit eksamenstidspunkt.

VIGTIGT: Når du er til en skriftlig eksamen (hjemmeopgave) i sommeren 2021, skal du holde din AU-mail åben under hele eksamen.

Hvis fagmiljøet har behov for at kommunikere med dig i forbindelse med en faglig afklaring af et eksamensspørgsmål, sender de en mail via Blackboard til din AU-mail. 

Skriv kontaktinformationen fra ”Support og hjælp” ned på et stykke papir, så du evt. kan ringe, selvom din computer mister forbindelse til nettet.

Spørgsmål og svar

Hvornår er min besvarelse afleveret korrekt?
Når du trykker ”Gem og Send”, og bekræfter med ”Ok” at du vil sende, vil du se en side, hvor der står ”Prøve er gemt og sendt” samt information med kursus-navn og dit navn. Herefter vil du ikke længere kunne tilgå prøven.

Hvorfor kan jeg ikke se min eksamen i Blackboard?

Eksamen bliver først synlig ved prøvestart - det kan være nødvendigt at genindlæse siden. Indtil da vil der fremgå en side med instruktioner der, hvor prøven kommer til at ligge.

Starter eksamen automatisk?

Nej, eksamen starter ikke automatisk, og du skal derfor som studerende selv gå ind og finde eksamen på din Blackboard-kursusside. Følger du linket til din eksamen, dirigeres du til en informationsside, der informerer om tidsbegrænsning, afleveringsfrister osv. Det er på denne side, at du starter din eksamen. Først når der er trykket Begynd starter evt. tidstagningen. 

Hvornår indsendes min besvarelse?

Din besvarelse indsendes, når du trykker ”Gem og Send” og derefter bekræfter indsendelsen med ”Ok”. Hvis der er sat en tidstagning på prøven, sendes besvarelsen automatisk, når tidstagningen udløber.

Hvad sker der, hvis jeg har problemer og ikke kan starte prøven indenfor tiden?

Hvis du har IT-problemer og ikke kan begynde prøven indenfor tiden, hvor den er synlig, skal du straks kontakte Blackboard support – se telefonnr. under ”Hjælp og Support”. Vær opmærksom på, at der i dette tilfælde ikke er automatisk aflevering og du selv er ansvarlig for at aflevere rettidigt senest kl. 10:20. Der er en timer under prøven, der angiver din resttid, men den vil ikke være retvisende i denne situation.

Hvordan holder jeg øje med tiden?

Under prøven med tidstagning befinder, der sig et nedtællingsur, der angiver den resterende tid. Undervejs vil du modtage tidsadvarsler, når bestemte tidsgrænser er nået.

Vær dog opmærksom på, at denne tid kun er retvisende, hvis du er begyndt prøven rettidigt.

Kan jeg gå tilbage i min besvarelse?

Under eksamen vil der blive vist ét spørgsmål pr. side, men det vil være muligt at navigere rundt mellem spørgsmålene. Under bjælken ”Status for gennemførsel af spørgsmål” vil du kunne se en oversigt over alle spørgsmålene, og yderligere, hvilke der er besvaret/ubesvaret. Dette giver overblik over, hvilke spørgsmål, der mangler besvarelse, samt give mulighed for at gå tilbage til spørgsmål for at afgive eller ændre et svar.

I tilfælde af systemnedbrud

Der gælder samme regler for online MCQ-eksamen som ved skriftlige eksamener. Dvs. systemnedbrud og lignende er den studerendes eget ansvar, og en manglende besvarelse vil tælle for et brugt eksamensforsøg. Hvis du ikke kan aflevere din MCQ-besvarelse på grund af IT-nedbrud, kan du søge en dispensation. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dispensationsansøgninger.

I tilfælde af system-nedbrud vil driftstatus og meddelelser skrives på denne side.

Hjælp og support

Blackboard-support

Kontakt Blackboard-support hvis du har tekniske problemer med at tilgå eksamen på Blackboard i løbet af eksamen: 40556851

 

IT-support

Har du tekniske problemer med netværk, opsætning, wayf mm kan HE-IT helpdesk kontaktes på telefon 8715 0922.


HE Studier

Kontakt din eksamensadministrator, hvis du har spørgsmål til planlægningen af din eksamen.


Faglige spørgsmål

Hvis du har spørgsmål af faglig karakter til din eksamen, vil der fremgå kontaktinformation til en eksamensvagt på Blackboard. Du skal desuden holde din AU-mail åben under prøven. Hvis fagmiljøet har behov for at kommunikere med dig i forbindelse med en faglig afklaring af et eksamensspørgsmål, sender de en mail via Blackboard til din AU-mail.

Skriftlig prøve

Systemnedbrud ved skriftlig prøve

Hvordan forholder vi os til systemnedbrud ved skriftlige hjemmeopgaver, der er indført ifm. corona-karantænen?

Vi forholder os til systemnedbrud ved skriftlige hjemmeopgaver på samme måde, som vi plejer uanset prøvens varighed. Dvs. at hvis den studerende ikke kan aflevere til tiden eller oplever andre problemer, der forhindrer i at gennemføre eksamen, så skal den studerende søge en dispensation. Bliver ansøgningen ikke imødekommet, er der brugt et prøveforsøg.